O fir­mie

Firma BBJ jest importerem węgla z Rosji, Aus­trali i Ameryki Połud­niowej, współpracu­jemy z licznymi przed­siębiorstwami na tere­nie całej Europy. W swo­jej ofer­cie posi­adamy węgiel nisko i wysoko kalo­ryczny o różnych para­me­trach, według zapotrze­bowa­nia klienta. Siedz­iba firmy mieści się w Warsza­wie przy ulicy Noteck­iej. Każdy towar dostar­czamy w wybrany przez …

Oferta

W swo­jej ofer­cie posi­adamy węgiel nisko i wysoko kalo­ryczny o różnych para­me­trach, według zapotrze­bowa­nia klienta. Zapew­ni­amy: gwarancję dostęp­ności węgla od ręki, trans­port samo­chodowy i kole­jowy lub odbiór oso­bisty, zdol­ność dostar­czenia zamówionego towaru do 5 tyś. ton dzi­en­nie, zabukowanie ceny na określony czas, sprzedaż węgla na zasadzie …

O fir­mie

Firma BBJ jest importerem węgla z Rosji, Aus­trali i Ameryki Połud­niowej . W swo­jej ofer­cie posi­adamy węgiel nisko i wysoko kalo­ryczny o różnych para­me­trach, według zapotrze­bowa­nia klienta.Siedziba firmy mieści się w Warsza­wie przy ulicy Noteck­iej. Każdy towar dostar­czamy w wybrany przez Klienta sposób — drogą kole­jową, morską lub dro­gową, wyko­rzys­tu­jac przy trans­porcie najnowsze rozwiąza­nia.

Czy­taj więcej

W naszej ofercie

Węgiel wysokokaloryczny

Ofer­u­jemy węgiel wysok­iego gatunku, kalo­ryczny, płomienno-​gazowy (wypala się na popiół), niekok­su­jący.

Pełna oferta

Węgiel niskokaloryczny

To propozy­cja dla oszczęd­nych. Doskon­ała cena w połącze­niu z wyda­jnoś­cią, stają się coraz bardzo pop­u­larna.

Pełna oferta